Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Provozovatel internetového obchodu:

awaTech s.r.o., Kutnohorská 288, 111 01 Praha 10
IČO: 48040347, DIČ: CZ48040347
– dále jen prodávající

Internetový obchod – www.awatech.cz/obchod

– dále jen internetový obchod

Provozovna:

Kutnohorská 288, 111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy
tel.: +420 272 706 250

kupující – subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží

2. Objednávka

Vyplněním a odesláním objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu kupující potvrzuje závaznost objednávky a souhlas s těmito obchodními podmínkami. Závazné potvrzení objednávky pošle prodávající na emailovou adresu kupujícího nebo sdělí telefonicky po ověření dostupnosti zboží na skladě a termínu dodání požadovaného zboží.
Pokud objednané zboží není momentálně skladem, nebo není možné dodržet uvedený dodací termín, bude o této skutečnosti kupující informován prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. Pokud v takovém případě provede kupující do 24 hodin storno objednávky, buď prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky, objednávka je považována za zrušenou. Při stornu objednávky poslaném emailem uvede kupující jméno, emailovou adresu a popis zboží, jehož objednávku stornuje.

3. Storno objednávky

Ze strany kupujícího – kupující může objednávku stornovat kdykoliv před závazným potvrzením objednávky bez udání důvodu. Po závazném potvrzení objednávky lze provést storno pouze tehdy, když prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající může uplatnit právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží „na objednávku“, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.
Ze strany prodávajícího – prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již část nebo celou částku kupní ceny uhradil, bude mu zpět převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 pracovních dní.

4. Zpracování objednávky

V případě nejasností má prodávající, právo kontaktovat kupujícího prostřednictvím jím sdělených údajů. Pokud nebude možné kontaktovat kupujícího telefonicky nebo emailem uvedeným v objednávce, protože údaje budou nesprávné, nebo pokud kupující neopraví požadované údaje ani po upozornění provozovatelem, objednávka bude stornována.

Způsob platby:
dobírka – platba při doručení zboží přepravní službou TOPTRANS na fakturační, resp. dodací adresu uvedenou v objednávce
platba zaplacením zálohy – kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu zálohu z kupní ceny. Při platbě zálohou předem, je zboží expedováno až po zaplacení zálohy v plné výši, tj. po připsání částky na účet prodávajícího nebo po doručení bankovního výpisu z bankovního účtu kupujícího či jiného potvrzení banky dokládajícího řádné zaplacení zálohy. V případě, že kupující nezaplatí zálohu ani do konce dodací lhůty, může prodávající od smlouvy odstoupit
v hotovosti – probíhá na adrese provozovny při převzetí zboží

5. Dodací podmínky

Termín dodání je závislý na množství objednaného zboží. Dodací lhůta je standardně do 2 pracovních dnů. U zboží, které je skladem, probíhá odeslání zásilky následující pracovní den po závazném potvrzení objednávky. Termín dodání bude upřesněn v potvrzení objednávky. Adresa dodání je stanovena na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje Daňový doklad, Dodací list a Záruční list s návodem na montáž, obsluhu a údržbu.

6. Otevírací doba

Zboží si lze osobně vyzvednout kdykoliv na adrese naší provozovny – pondělí až pátek od 8 do 14 hod.

7. Záruční podmínky

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na dodané zboží. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným projektem, chybnou montáží, manipulací, zapojením nebo nesprávnou obsluhou, nevhodným elektrickým jištěním, nedodržením předepsaného el. napětí, neodborným nebo nepřiměřeným zásahem, úpravou nebo demontáží, nevhodným použitím či extrémními provozními podmínkami, živelnou katastrofou, násilným poškozením, zanedbáním údržby. Záruka zaniká i v případě zásahu do výrobku neoprávněnou osobou. Prodávající nepřijímá žádné další závazky ani jakékoliv další požadavky na náhrady škod v souvislosti se závadou zařízení. Odpovědnost za výběr výrobků pro určitý účel a použití nese v plné míře kupující. Záruční lhůta na ventilátory s příslušenstvím je 24 měsíců. Podrobnosti jsou uvedeny v příslušných záručních listech. Záruka začíná plynout dnem dodání zboží. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady.

8. Reklamace

Kupující je oprávněn reklamovat vady množství při převzetí zboží, vady zjevné do 3 dnů od převzetí zboží. Reklamaci na zboží v záruční době uplatní kupující u prodávajícího písemně s popisem závady a uvedením výrobních čísel reklamovaných výrobků. V případě uplatnění záruční opravy elektromotoru je nutné přiložit výchozí el.revizi po instalaci ventilátoru. Na základě popisu závady a případné telefonické konzultace rozhodne prodávající o způsobu řešení reklamace.

9. Ceny zboží, DPH

Prodávající je plátcem DPH. Ceny uváděné na stránkách internetového obchodu jsou uváděny včetně DPH. V objednávkovém formuláři je uvedena rovněž cena bez DPH.

10. Údaje na stránkách

Veškeré údaje uváděné na stránkách obchodu jsou nezávazné a podléhají potvrzení ze strany prodávajícího. Veškeré obrázky zboží jsou pouze ilustrační, provedení jednotlivých produktů se mohou mírně lišit dle velikosti. Prodávající má právo na změnu cen a změnu v nabídce zboží bez jakéhokoliv předchozího upozornění.